Στην Ιθάκη η πρώτη δημοπράτηση έργου για το 2017 από την Π.Ι.Ν

 

 

63cba6480eb3e9ba25e088cd4940e9f5_xl

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ 319.761,29 €».

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου « Έργα Αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς Λιμάνι Πισαετού», με προϋπολογισμό: 319.761,29 € με Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε μέχρι της 20-01-2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26713 60556 , FAX επικοινωνίας: 26713 60601 , αρμόδια υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-01-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής συμμετοχής ύψους 5.158,00 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ